Кој може да регистрира .org.mk домен? ⇩

Кој може да регистрира .org.mk домен? ⇩

Право да регистрираат org.mk имаат непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации, политички партии, синдикати, јавни здравствени установи, фондови и друго, странски амбасади, непрофитни странски организаци на кои со меѓународен договор или согласно со закон им е допуштено да вршат непрофитна дејност.