Дали е дозволено да се регистрира домен со една буква, или бројка? ⇩

Дали е дозволено да се регистрира домен со една буква, или бројка? ⇩

Називот на доменот се состои од најмалку 1 до најмногу 63 знаци, првиот и последниот знак не може да биде знакот „-“(тире).