Кој може да регистрира .edu.mk домен ⇩

Кој може да регистрира .edu.mk домен ⇩

Право да регистрираат edu.mk домен имаат образовни и научноистражувачки установи, странски образовни организаци кои имаат дозвола за вршење образовна и научноистражувачка дејност и сл.