Кој може да регистрира .gov.mk домен ⇩

Кој може да регистрира .gov.mk домен ⇩

Право да регистрираат gov.mk домен имаат органите на државната управа на Република Македонија, установи и други организаци утврдени со Уставот на Република Македонија и закон, како и јавни претпријатија и единици на локалната самоуправа и градот Скопје. Регистрацијата на .gov.mk се врши во МАРнет.