Кој може да регистрира .com.mk, net.mk и info.mk домен ⇩

Кој може да регистрира .com.mk, net.mk и info.mk домен ⇩

Право да регистрираат таков домен имаат трговски друштва, физички лица регистрирани за самостојно вршење дејност, лица со јавни овластувања, комори, задруги, финансиски организации, правни лица и физички лица регистрирани за вршење на стопанска дејност.