Кој може да регистрира .mk домен ⇩

Кој може да регистрира .mk домен ⇩

Право на регистрација на .mk домен имаат сите домашни и странски, физички и правни лица.